XII sesja Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 31 października 2019 r. o godz. 11.00


Data publikacji: 28.10.2019 o 14:35

W dniu 31 października 2019 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się  XII sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023
zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym
 

Proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie Nr XI/2019 z dnia 26 września 2019 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
7. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
1) zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.;
3) w sprawie braku sprzeciwu do zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego;
4) w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin;
5) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
10. Analiza oświadczeń majątkowych za 2018 r.:
1) radnych Rady Miejskiej przeprowadzoną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie ;
2) kierowników referatów, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin oraz osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną przeprowadzoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
11. Zapoznanie z Protokołem Nr 3/2019 z kontroli nieobecności, usprawiedliwień i potrąceń
diet radnych oraz realizacją planów pracy poszczególnych komisji za 2018 i I połowę 2019 r.
12. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki