XXV sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 18.01.2021 o 09:16

W dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023
zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie Nr XXIV/2020 z 29 grudnia 2020 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.;
2) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034:
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034 (Uchwała Nr Pł.355.2020 Składu Orzekającego RIO z dnia 08 grudnia 2020 r.);
– zapoznanie z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
3) Uchwała budżetowa na rok 2021 r.:
– przedstawienie głównych założeń budżetu na rok 2021;
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetu na 2021 r. (Uchwała Nr Pł.356.2020 Składu Orzekającego RIO z dnia 08 grudnia 2020 r.);
– odczytanie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie;
– zapoznanie z autopoprawką do uchwały Budżetowej na rok 2021;
– dyskusja i głosowanie nad autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza MiG Drobin
– podjęcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok;
4) zmieniająca Uchwałę Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin.
7. Oświadczenia i komunikaty.

Z uwagi na obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że XXV sesja Rady Miejskiej w Drobinie odbędzie się tylko z udziałem radnych Rady Miejskiej w Drobinie.
Obrady ww. sesji Rady Miejskiej w Drobinie można będzie obejrzeć on-line w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 na kanale YouTube – wpisując XXV sesja Rady Miejskiej w Drobinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

Materiały na sesjęhttp://umgdrobin.bip.org.pl/index/index/id/525