XXVI sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 16.02.2021 o 11:10

W dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Drobinie zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym
Sesja tylko z udziałem radnych Rady Miejskiej w Drobinie

Obrady ww. sesji Rady Miejskiej w Drobinie można będzie obejrzeć on-line w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 11.00 na kanale YouTube – wpisując XXVI sesja Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie Nr XXV/2021 z 21 stycznia 2021 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
3) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok;
4) zmiany Uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
5) przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych;
6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 194/2 położonej w Świerczynku oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2020 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.
8. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Pokaż Materiały na sesję