Zacznij działać – włącz się społecznie!


Data publikacji: 31.07.2018 o 08:56

Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy?
Jest na to sposób! Już dziś na terenie województwa mazowieckiego w powiecie: sierpeckim, płockim, gostynińskim ruszyła rekrutacja do projektu „Zacznij działać-włącz swoją szansę!”

Projekt „Zacznij działać-włącz się społecznie!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Kto może wziąć udział w projekcie?
– Osoby bezrobotne i bierne zawodowo,
– Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia z powody więcej niż 1 przesłanki (przesłanki art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.),
– Osoby z rodzin wykluczonych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
– Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
– Osoby z niepełnosprawnościami,
– Osoby korzystające z PO PŻ,
– Osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego w (gmina Gozdowo, gmina Mochowo, gmina Rościszewo, gmina miejska Sierpc, gmina wiejska Sierpc, gmina Szczutowo,ngmina Zawidz, gmina Bielsk, gmina Bodzanów, gmina Brudzeń Duży, gmina Bulkowo, gmina miejskowiejska Drobin, gmina miejsko-wiejska Gąbin, gmina Mała Wieś, gmina Nowy Duninów, gmina Radzanowo, gmina Słubice, gmina Staroźreby, gmina miejsko-wiejska Wyszogród, gmina miejska Gostynin, gmina wiejska Gostynin, gmina Pacyna, gmina Sanniki, gmina Szczawin Kościelny).

Uczestnikom projektu zapewniamy:
– Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów,
– Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz biernych zawodowo,
– Poradnictwo psychologiczne,
– Poradnictwo prawno-obywatelskie,
– Trening umiejętności społecznych,
– Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz biernych zawodowo,
– Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
– Staże zawodowe dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz biernych zawodowo.
Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 688 zł/os. brutto, 3 miesięczny staż zawodowy będzie płatny w wysokości 1289,83 zł/brutto za miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe:
– formularz zgłoszeniowy, który można pobrać na stronie www.zacznijdzialac.semius.pl i wyślij je pocztą na adres:
Semius Sp.z.o.o.
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
lub wypełnić i wysłać na adres mailowy: zacznijdzialac@semius.pl

 

Załączniki do pobrania:

formatka informacyjna pdf-Zacznij działać-włącz się społecznie!