Zaproszenie na II Sesję Rady Miejskiej 2018


Data publikacji: 28.11.2018 o 07:43

Zaproszenie na II Sesję Rady Miejskiej 2018

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
5. Odpowiedzi Burmistrza.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
1) w sprawie zmiany Uchwały r. Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i gminy Drobin na lata 2018-2034;
2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej
w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku;
3) w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019;
4) w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2019 roku;
5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok;
6) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok;
7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
8) w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN komunalna Sp. z o.o.
7. Oświadczenia i komunikaty

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
/-/ Adam Zbigniew Kłosiński