Zaproszenie na III Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023


Data publikacji: 27.12.2018 o 09:02

dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  III  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2018-2023

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji:

– Nr I/2018 z 19 listopada 2018 r.

– Nr II/2018 z 29 listopada 2018 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

  1. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  2. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
  3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
  4. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej:

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
i Gminy Drobin na rok 2019;

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019;

3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Drobin na lata 2019 – 2021;

4) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2019;

5)  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania  i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2019;

6) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2019;

7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2019;

8) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobninie na rok 2019;

9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2019.

10) w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” z siedzibą w Łęgu Probostwie;

11) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnia Socjalną Osób Prawnych „Centrum usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie;

12) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnia Socjalną Osób Prawnych „Centrum usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Klubu „Senior+” w Drobinie;

13) w spawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

14) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Drobin „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023;

15) w spawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 

16)  w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/444/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

17) w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/443/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

18) w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/442/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty;

19) w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

20) w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin
na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.;

21) w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II             – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin;

22) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 219/1, 219/2, 426/19, 429/1 i 431/1 w Drobinie;

23) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w  Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin;

24) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/2016  Rady Miejskiej w  Drobinie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kostery;

25) zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034;

26) zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r.;

27) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania

28) zapoznanie radnych z:

– Uchwałą Nr Pł.476.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15.12.2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034;

– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034;

29) zapoznanie radnych z:

– Uchwałą Nr Pł.477.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15.12.2018 r.  w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.;

– podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 Rady Miejskiej w Drobinie;

  1. Oświadczenia i komunikaty

 

 

                                                   Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Drobinie

                                           /-/Adam Zbigniew Kłosiński