Zaproszenie na L Sesję Rady Miejskiej 28.09.2018


Data publikacji: 21.09.2018 o 12:32

W dniu 28 września 2018 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się  L  sesję  Rady  Miejskiej  w Drobinie

w kadencji 2014-2018

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. oraz Nr XLIX/2018 z 10 sierpnia 2018 r. z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
  3. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych oraz uczestników sesji.
  4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin;

2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 631/9 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

3)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 31 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 194/2 położonej w Świerczynku oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 40/2 położonej w Łęgu Probostwie na rzecz użytkownika wieczystego;

6) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;

7) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oraz na zniesienie współwłasności;

8) w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Drobin;

9) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

10) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – ołtarz główny w Kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie;

11) zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034;

12) zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017  Rady Miejskiej  w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku. 

  1. Oświadczenia i Komunikaty.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

 /-/Marcin Fronczak

 

Załączniki do pobrania: 

Projekty uchwał

Projekty protokołów

plan Kuchary

uchwała oddanie w uzytk. wiecz. 428_6 Drobin

uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Fundacji Imienia Własnego z 09.2018