Zaproszenie na LVI Sesje Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 18.11.2022 o 09:29

 

                                                                      

dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin 

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się  LVI  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie

w kadencji 2018-2023

zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

–  Nr LIV/2022 z dnia 27 października 2022 r.;

–  Nr LV/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.

  1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  2. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  3. Wnioski i zapytania uczestników sesji oraz odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
  4. Podjęcie uchwał:

1) uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2036;

2) uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Drobin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

4) uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok;

5) uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023;

6) uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok;

7) uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2023 roku;

8) uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2023”;

9) uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie;

10) uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych;

  11) uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Drobin do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

  1. Analiza oświadczeń majątkowych za 2021 r. dokonana przez Urząd Skarbowy w Płocku.
  2. Oświadczenia i komunikaty.

 

                                              Przewodniczący

                                              Rady Miejskiej w Drobinie

                                           

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Materiały na sesję