Zaproszenie na LVIII Sesje Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 22.12.2022 o 16:11

W dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin 

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Drobinie

zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy  o samorządzie gminnym

w kadencji 2018-2023

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

    –  Nr LVI/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.;

    – Nr LVII/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

  1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  2. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  3. Wnioski i zapytania uczestników sesji oraz odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
  4. Podjęcie uchwał:

1) uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2036;

2) uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok;

     3) uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania;

     4) zapoznanie z:

– Uchwałą Nr 3.h./251/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09.12.2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036;

– autopoprawką do Zarządzenia Nr 129/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036 w części dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin;

– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036;

      5) zapoznanie z:

– Uchwałą Nr 3.c./258/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09.12.2022 r.  w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej  i możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2023 rok;

– autopoprawką do Zarządzenia Nr 129/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036 w części dot. projektu uchwały Budżetowej na 2023 rok;

– podjęcie uchwały  Budżetowej na 2023 rok

6) uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok  2023;

       7) uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2023;

       8) uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady  Miejskiej w Drobinie na rok 2023;

       9) uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady  Miejskiej w Drobinie na rok 2023;

     10) uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok  2023;

     11) uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2023;

     12) uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowe w Łęgu Probostwie;

     13) zmieniająca Uchwałę Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

     14) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior + ” w Drobinie;

15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Klubu „Senior + ” w Łęgu Probostwie;

16)  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w  Cieszewie wraz z oddziałem przedszkolnym;

     17)  w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w  Cieszewie;

     18) uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

  1. Zapoznanie z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego przez sołectwa: Setropie, Wrogocin, Łęg Probostwo i Karsy za 2021 r.
  2. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

 

 

                                              Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Drobinie

                                           

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

 

Projekty uchwał