Zaproszenie na LXI Sesję Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 20.01.2023 o 11:48

dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 11:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się LXI sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie

zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy  o samorządzie gminnym

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

    –  Nr LIX/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.;

    –  Nr LX/2023  z dnia 12 stycznia 2023 r.

  1. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  2. Wnioski i zapytania uczestników sesji oraz odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
  3. Podjęcie uchwał:

1) uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2036;

2) uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok;

     3) uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

     4) uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych;

     5) uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

     6) uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin z lat 2020-2021”;

     7) uchwały w sprawie odwołania radnego Benedykta Olendrzyńskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej;

     8) uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej;

     9) uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 listopada 2022 r. złożonej na Burmistrza Miasta i Gminy Drobin;

   10) uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 grudnia 2022 r. złożonej na Burmistrza Miasta i Gminy Drobin;

    11) uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku,  lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

  1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej w Drobinie oraz jej komisji za rok 2022.
  2. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

                                       

                                         Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Drobinie

                                       

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Pobierz Projekty 

Pobierz Sprawozdania