Zaproszenie na posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu


Data publikacji: 15.06.2022 o 11:28

W dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin 

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) zapoznanie z treścią Uchwały Nr 3.e./71/2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.

– zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2021;

2) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium za rok 2021;

– odczytanie Uchwały Nr 3.f.1/253/2022  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  13 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2021 rok;

– zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2021;

3) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034;

4) zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

 

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Pokaż Uchwała 

materiały