Zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 18.01.2019 o 15:10

W dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej  Rady Miejskiej w Drobinie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady IV sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin;

2) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin;

3) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

5) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty.

3.Zaopiniowanie rocznej listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta i Gminy Drobin  w roku 2019.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

 

/-/ Ryszard  Kanigowski