ZAPROSZENIE NA XLIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE W DNIU 24 LUTEGO


Data publikacji: 21.02.2022 o 11:05

W dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się XLIV  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie

  w kadencji 2018-2023

zwołana w trybie art.20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

– Nr XLII/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

– Nr XLIII/2022 z dnia 11 lutego 2022 r.

  1.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  2.  Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034;

2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok;

3) zmiany Uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

4) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Drobin za udział  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Drobin;

5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 721 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

6) przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych;

7) wystąpienia Gminy Drobin z Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej,

8) przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do Stowarzyszenia pn. lokalna Grupa Działania Razem dla rozwoju.

  1. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2021 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.
  2. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

 

 

                                              Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Drobinie

                                           

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Uchwały