Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 24.06.2022 o 14:05

dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin 

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się  XLIX  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie

w kadencji 2018-2023

zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy  o samorządzie gminnym

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie Nr XLVIII/2022 z 26 maja 2022 r.
 4. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 5. Wnioski i zapytania uczestników sesji oraz odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
 6. Raport Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o stanie gminy za 2021 r.:

    1) debata nad raportem;

    2) podjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.

 1. Zapoznanie z Uchwałą Nr 3.e./71/2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.,

– podjęcie uchwały w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2021.

 1. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium za rok 2021 z tytułu wykonania budżetu;

– zapoznanie z Uchwałą Nr 3.f.1/253/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2021 rok;

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cieśle oraz fragmentów obrębów Budkowo, Karsy i Kuchary Kryski.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności:

      1) Remondis Drobin Komunalna Spółka z o.o. w Drobinie za 2021 r.;

      2) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie za 2021 rok.

 1. Oświadczenia i komunikaty.

                                                 

                                             Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Drobinie

                                           

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

 

Pobierz Materiały