Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 06.08.2018 o 10:33

W dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się  XLIX Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2022;

2) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta
i Gminy Drobin;

3) w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Drobin;

4) w sprawie przyjęcia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania partego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w wyniku realizacji projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin”;

5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 831/2 położonej w miejscowości Drobin;

6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 633, 635/1, i 635/3, położonej w Drobinie na rzecz użytkownika wieczystego;

7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 296 położonej w miejscowości Chudzyno oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Drobinie;

9) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku do realizacji projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” nr RPMA.10.01.01-14-a450/18, realizowanego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,  Poddziałanie  10.01.01 Edukacja ogólna  (w tym szkołach zawodowych), nr naboru RPMA.10.01.01-14-a450/18;

10) zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034;

1) zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej  w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r.; 

  1. Oświadczenia i komunikaty.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Marcin Fronczak