Zaproszenie na XLVI Sesje Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 25.03.2022 o 10:01

W dniu 31 marca 2022 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin 

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się XLVI  sesję  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2018-2023

zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

– Nr XLIV/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

– Nr XLV/2022 z dnia 24 marca 2022 r.

  1.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  2.  Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i odpowiedzi na zapytania uczestników sesji.
  4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drobin na lata 2022 – 2026”;

2) przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Razem dla rozwoju;

3) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2022”;

4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 101 położonej w miejscowości Setropie;

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034;

6) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

  1. Zapoznanie z informacją o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta i Gminy Drobin za 2021 r.
  2. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

 

                                              Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Drobinie

                                           

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Materiały na sesję