Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 07.06.2018 o 14:28

Zapraszam wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Drobin

do udziału w XLVIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie

w kadencji 2014-2018, która odbędzie się w  dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 12.00

w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin

zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XLVI/2018 z dnia 29 marca 2018 r.  i  Nr XLVII/2018 z 26 kwietnia 2018 r. z dwóch  ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych oraz uczestników sesji.

8.  Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.

– podjęcie uchwały w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2017;

2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium za rok 2017 z tytułu wykonania budżetu;

– zapoznanie z Uchwałą  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobinie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy;

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2017;

3) w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin;

4) w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Drobinie opinii w sprawie projektu podziału powiatu płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku;

5) w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;

6) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego;

7) w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Drobin za rok 2017;

8) w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Drobin;

9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Setropie stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, obręb geodezyjny Setropie;

10) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – ołtarz główny w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie;

11) zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034;

12) zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017  Rady Miejskiej  w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku.

 

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. Zapoznanie z protokołami kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie:

– Protokołem Nr 5/2018 z przeprowadzonej  kontroli  realizacji nadzoru przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin nad czasem pracy kierowników jednostek organizacyjnych;

– Protokołem Nr 6/2018 z przeprowadzonej  kontroli  przepływów finansowych pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Drobin oraz jednostkami organizacyjnymi, a Spółką Inwestycyjno-Mieszkaniową sp. z. o. o.  za 2016 i 2017 rok.

11. Oświadczenia i Komunikaty.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Marcin Fronczak