Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 19.11.2021 o 14:31

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy  o samorządzie gminnym zwołuję

XXXIX  sesję  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2018-2023.

Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej UMiG  Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja

Jednocześnie informuję, iż w związku  z coraz większym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – ww. sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych.

Obrady ww. sesji można obejrzeć na kanale YouTube – wpisując XXXIX sesja Rady Miejskiej w Drobinie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z 2 ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

– Nr XXXVII z 28 października 2021 r.

– Nr XXXVIII z 8 listopada 2021 r.

  1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  2. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;

3) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok;

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;

5) uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022;

6) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok;

7) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2022 roku;

8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110 położonej w miejscowości Setropie;

9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 458/1 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 548/24 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1077/12 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

12) uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”.

  1. Analiza oświadczeń majątkowych za 2020 r. przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku.
  2. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

                                             Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Drobinie

                                           

                                             /-/ Adam Zbigniew Kłosiński