Zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 09 kwietnia 2020 r. o godz. 1400


Data publikacji: 07.04.2020 o 13:24

Zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej
Rady Miejskiej w Drobinie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
– o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
zwołuję
XVII sesję Rady Miejskiej w Drobinie
która odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok Nr XV/ 164 / 2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 roku;
3) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczącą realizacji zadań przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin;
4) w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa sołectwa Tupadły;
5) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2020”;
6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty;
7) w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin
na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.;
8) w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Drobin do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Drobin;
9) zmieniająca Uchwałę Nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie;
10) sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta i Gminy Drobin;
11) w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta i Gminy Drobin.
4. Przyjęcie raportu z realizacji w latach 2018 – 2019 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023.
5. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki