XXII sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 23.10.2020 o 13:06

INFORMACJA

Z uwagi na obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że XXII sesja Rady Miejskiej w Drobinie odbędzie się w dniu 29.10.2020 r. o godz. 11.00 tylko z udziałem radnych Rady Miejskiej w Drobinie.
Obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Drobinie można będzie obejrzeć on-line na kanale YouTube – wpisując XXII sesja Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
Nr XX/2020 z 20 sierpnia 2020 r.
Nr XXI/2020 z 22 września 2020 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
3) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok;
4) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”;
5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 12/6 położonej w miejscowości Cieszewo;
6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej;
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 123/1 położonej w miejscowości Cieszewko;
8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 969/1 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 969/2 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
10) pomnika przyrody Aleja Topolowa;
11) przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem na lata 2020-2022.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
8. Analiza oświadczeń majątkowych za 2019 r.:
1) radnych Rady Miejskiej przeprowadzoną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie ;
2) kierowników referatów, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin oraz osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną przeprowadzoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
9. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Protokoły z ostatnich sesji

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych

uchwały pdf