Informacja dot. preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstwa domowego


Data publikacji: 15.11.2022 o 11:26

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA

Na podstawie rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

 1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Formularz wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Preferencyjny zakup węgla oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Drobin (pok.115).

Wnioski o zakup przyjmowane będą od 21.11.2022 r.

Węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Mieszkańcy, którzy nabyli węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona powyżej, czyli np. w sklepie PGG, nie mogą składać wniosków na preferencyjny zakup paliwa.

Sprzedaż węgla opałowego zostanie uruchomiona niezwłocznie po zakończeniu procedur formalnych tj. wskazanie przez podmioty wprowadzające do obrotu miejsc, z których gmina będzie mogła odebrać hurtowe ilości węgla, a także otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

Gmina Drobin nie ma wpływu na sortyment węgla oraz jego jakość.
Węgiel posiadać będzie stosowne certyfikaty jakości.

 

Zasady i tryb postępowania w zakresie przyjmowania, weryfikacji wniosków
 o zakup oraz dokonywania płatności za zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

 1. Tryb przyjmowania wniosku:
  • Mieszkańcy Miasta i Gminy Drobin zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
  • Wnioski można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin (pok.115) lub za pomocą Platformy ePUAP.

 

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 

W celu uprawnienia procedury weryfikacji wniosku o zakup, uprzejmie prosimy
 o dołączenie do wniosku informacji bądź decyzji dot. przyznania dodatku węglowego

 

 • Po wpłynięciu wniosku dokonuje się jego rejestracji, z odnotowaniem daty i godziny wpływu.

 

 1. Weryfikacja wniosków:
  • Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.
  • O kolejności rozpatrzenia wniosku decyduje data wpływu.
  • W przypadkach szczególnych, jak np. choroba, trudna sytuacja materialna, Burmistrz Miasta
   i Gminy Drobin może podjąć decyzję o udzielaniu pierwszeństwa w zakupie.
  • O możliwości zakupu wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

 

 1. Zasady dokonywania płatności za zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
  • Po pozytywnej ocenie wniosku o zakup, wnioskodawca dokonuje płatności za zakup paliwa stałego na nr rachunku bankowego 78 9042 1068 0420 0358 2000 1340.

 Po dokonaniu płatności za zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych zostanie wystawiona faktura VAT, która uprawnia wnioskodawcę do odbioru paliwa stałego we wskazanym składzie węgla.

 

Pokaż Do pobrania wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.