Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021


Data publikacji: 09.03.2021 o 09:29

Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Grzegorz Szykulski uprzejmie informuję o możliwości pozyskania środków w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza. 

Ze środków budżetu województwa mazowieckiego dofinansowane będą realizowane przez gminy (zwane dalej „Wnioskodawcami”) zadania o charakterze bieżącym/inwestycyjnym w następującym zakresie:

 1. ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewienia, np.: organizowanie, budowa
  i tworzenie nowych, lub odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, oczyszczenie, rewitalizacja i zmiany aranżacji oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, parków, ogrodów ozdobnych i botanicznych, zieleńców, alei drzewnych i krzewnych, skwerów, trawników, rabat kwiatowych, kwietników, roślinnych aranżacji ozdobnych, stawów, oczek wodnych, fontann, tężni, zbiorników
  i cieków wodnych, a także obiektów małej architektury i elementów ogrodzeń;
 2. organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów
  im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe, rekreacyjne
  i turystyczne, w tym w szczególności: stadionów, boisk piłkarskich, boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, hal sportowych, trybun sportowych, szatni, przebieralni, pływalni, basenów, siłowni, siłowni zewnętrznych, ścianek wspinaczkowych, skateparków, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerków, hal i scen widowiskowych, obiektów koncertowych, remiz, wiat rekreacyjnych, zadaszeń, placów i sal zabaw;
 3. organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów
  im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w szczególności: budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych i sprzętu OSP, infrastruktury przyjaznej dla osób
  z niepełnosprawnościami, edukacyjnych miasteczek ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, tablic i znaków informacyjnych oraz ostrzegawczych, oznakowania przejść dla pieszych, wiat i zatok przystankowych, chodników, placów i miejsc postojowych oraz parkingowych, progów zwalniających, stacjonarnych toalet publicznych, śmietników, koszy na śmieci, oświetlenia ulicznego – w tym m.in. energooszczędnego;
 4. organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów
  im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia (funkcjonalnego i użytkowego o charakterze trwałym),które pełnią funkcje związane z rozwojem oświatowym, kulturalnym
  i reprezentacyjnym oraz pielęgnowaniem narodowej i lokalnej tożsamości i dziedzictwa historyczno-kulturalnego lub służą wspieraniu integracji lokalnej społeczności
  i kształtowaniu świadomości obywatelskiej mieszkańców, w tym w szczególności: gminnych bibliotek i punktów bibliotecznych (wraz z zakupem książek), świetlic wiejskich, domów kultury, sal kół gospodyń wiejskich, sal szkoleniowych, przedmiotów oraz obiektów i miejsco charakterze reprezentacyjnym oraz historycznym lub pamiątkowym, sal pamiątkowych i ekspozycyjnych, pomników, miejsc pamięci, tablic pamiątkowych, muzeów, skansenów, placów i miejsc spotkań lokalnej społeczności;
 5. wsparcia rozwoju i promocji twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości społeczno–kulturalnej, na przykład poprzez zakup (w tym inwestycyjny)
  lub rewitalizację strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego oraz innych trwałych elementów inscenizacyjnych niezbędnych dla funkcjonowania zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub rozwojem lokalnej kultury.

Ze środków własnych budżetu Województwa nie mogą być dofinansowane zadania polegające na przeprowadzaniu jednorazowych i cyklicznych wydarzeń o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym itp., takich jak: festiwale, koncerty, obchody i uroczystości rocznicowe, festyny, jarmarki, kiermasze, prelekcje, wykłady, szkolenia, sympozja, zjazdy, spotkania, wystawy, jako nie spełniające wymogów merytorycznych „MIAS MAZOWSZE 2021”. Za niespełniające wymogów merytorycznych „MIAS MAZOWSZE 2021” będą uznawane również zadania polegające na zapewnieniu organizacji, zabezpieczenia i oprawy wydarzeń, o których mowa powyżej.

 

      Katalog zadań możliwych do zgłoszenia do realizacji w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, o którym mowa w ust. 1, nie ma charakteru zamkniętego. Dopuszcza się dofinansowanie realizowanych przez Gminy zadań własnych o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym innych, niż wymienione w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2. Zakres zadania będzie indywidualnie oceniany przez Departament pod względem jego zgodności z założeniami „MIAS MAZOWSZE 2021”.

      Miasto i Gmina Drobin w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” może przesłać do Województwa Mazowieckiego maksymalnie 12 wniosków o pomoc finansową. Maksymalna kwota dofinasowania zadania to 10 tyś. złotych.

Nabór wniosków trwa 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.

W związku z powyższym prosimy Rady Sołeckie o podjęcie uchwał stwierdzających potrzebę realizacji przez gminę danego zadania istotnego dla sołectwa i dostarczenie ich do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie (pok. 115) w terminie do 20 marca br. do godz. 12.00.

 

Uchwała Rady Sołeckiej word