XIV sesja Rady Miejskiej w dniu 05 grudnia 2019 r. o godz. 13:00


Data publikacji: 04.12.2019 o 14:59

W dniu 05 listopada 2019 r. o godz. 13.00

w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się  XIV  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2018-2023

zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:
1) zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku;
3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty;
4)
4. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński