XXIV sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023


Data publikacji: 22.12.2020 o 13:48

Z uwagi na obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że XXIV sesja Rady Miejskiej w Drobinie odbędzie się tylko z udziałem radnych Rady Miejskiej w Drobinie
Obrady ww. sesji można będzie obejrzeć on-line
w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 11.00
na kanale YouTube – wpisując XXIV sesja Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie Nr XXIII/2020 z 30 listopada 2020 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie;
2) przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2036;
3) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drobin;
4) uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2021 rok;
5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin,
a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie
na prowadzenie Dziennego Domu „Senior + ” w Drobinie;
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin,
a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Klubu „Senior + ” w Łęgu Probostwie;
7) zmieniająca Uchwałę Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
8) przyjęcia planu pracy Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2021;
9) przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2021;
10) przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2021;
11) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2021;
12) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2021;
13) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2021;
14) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
15) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok;
16) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania;
17) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034:
1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034 ( Uchwała Nr Pł.355.2020 Składu Orzekającego RIO z dnia 08 grudnia 2020 r.);
2) zapoznanie z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
3) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
18) Uchwała budżetowa na rok 2021 r.:
1) Przedstawienie głównych założeń budżetu na rok 2021;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetu na 2021 r. (Uchwała Nr Pł.356.2020 Składu Orzekającego RIO z dnia 08 grudnia 2020 r.);
3) odczytanie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie;
4) zapoznanie z autopoprawką do uchwały Budżetowej na rok 2021;
5) podjęcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok;
19) rozpatrzenia skargi – anonimu na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin;
20) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
7. Przyjęcie sprawozdań z działalności za rok 2020:
– Rady Miejskie w Drobinie;
– Komisji Planowania i Budżetu;
– Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej;
– Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej;
– Komisji Rewizyjnej;
– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
8. Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobinie w zakresie:
– zatrudnienia i realizacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin w 2019 r.;
– wydatkowania środków finansowych w ramach programu pn. „Zdalna Szkołą Plus” zrealizowanej w 2020 roku przez Urząd Miasta i Gminy Drobin;
– umorzeń podatkowych od środków transportowych, nieruchomości i podatku rolnego za 2019 r.
9. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

Pokaż Materiały na XXIV sesję Rady Miejskiej w Drobinie