Zaproszenie na LI Sesję Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 29.10.2018 o 08:45

W dniu 31 października 2018 r. o godz. 13.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

 odbędzie się  LI  Sesję Rady Miejskiej w Drobinie

zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin;

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/380/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji  „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

3) zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034;

4) zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej  w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r.; 

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
  2. Oświadczenia i komunikaty.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

/-/ Marcin Fronczak

 

Materiały na sesję:

 Uchwały

1.Uchwała w sprawie WPF

2.WPF

3.Objaśnienia Zał. Nr 1.

4.Wykaz przedsięwzięć

5.Objaśnienia Zał. Nr 2