Zaproszenie na LXXIII Sesje Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 19.01.2024 o 12:26

                 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)  w dniu  25 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się  LXXIII  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie w kadencji 2018-2024.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Nr LXXII/2023 z 27 grudnia 2023 r.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  6. Wnioski i zapytania uczestników sesji oraz odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
  7. Podjęcie uchwał:

    1) uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2024-2036;

2) uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2024 rok;

    3) uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”;

    4) uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Klasycystyczny ołtarz boczny południowy, datowany na 1775 rok, pochodzący z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie;

    5) uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

    6) uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 171 we Wrogocinie;

    7) uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2028.

  1. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

 

                                     

                                             Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Drobinie

                                           

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Pobierz Uchwały