Zaproszenie na Sesje VII sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2019-2023


Data publikacji: 30.04.2019 o 15:21

W dniu 09 maja 2019 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2019-2023

zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

 – o samorządzie gminnym

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej Nr VI/2019 z 21 marca 2019 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

 1. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 2. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
 3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
 4. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej:

1) w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Drobin” ;

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019”;

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019”;

4) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

5) w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

6) zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;

7) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Drobinie.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie za rok 2018.
 3. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta i Gminy Drobin za rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Zapoznanie z protokołem nr 1/2019 z kontroli wydatków na oświatę w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin za 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie oraz w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku.
 5. Oświadczenia i komunikaty.

 

                                                 

                                             Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki