Zaproszenie na XXXVIIII sesję Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 04.11.2021 o 17:11

W dniu 08 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1430
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie
zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin;
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobina w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej;
3) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
4. Oświadczenia i komunikaty.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu
– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą (1,5 m).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński