Zebranie wiejskie na którym dokonany zostanie wybór sołtysa sołectwa Świerczynek II.


Data publikacji: 18.05.2020 o 09:45

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

SOŁECTWA ŚWIERCZYNEK II

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. 2020 r., poz.713) oraz § 23 Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik Nr 44 do Uchwały Nr  XIX/157/2016  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Drobin

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

zwołuje

zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór sołtysa sołectwa Świerczynek II.

Zebranie odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 14.00

w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 24 Statutu sołectwa Świerczynek II – dla dokonania ważnego wyboru sołtysa, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebrani tj. tego samego dnia 15 minut po pierwszoplanowym terminie.

Zgodnie natomiast z § 26 ust. 1 i § 28 Statutu sołectwa – wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych członków zebrania. Wyboru sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– każdy mieszkaniec uczestniczący w zebraniu wyborczym sołectwa winien mieć założoną maseczkę ochronną na twarz;

– przed wejściem na salę konferencyjną zdezynfekować ręce płynem, który znajduje się na holu;

– zachować bezpieczną odległość miedzy sobą (1,5 m).