Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020


Data publikacji: 19.11.2020 o 16:02

W roku 2020 r. pięć sołectw z terenu gminy Drobin otrzymało dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. W sumie to 50 tys. zł.
W ramach fundusz sołeckiego oraz środków Województwa Mazowieckiego zrealizowane zostały następujące inwestycje:
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w świetlicy Borowo. Kwota dotacji 10 000 zł.
Remont szatni oraz zakup wyposażenia szatni sportowej przy boisku w sołectwie Cieszewo. Kwota dotacji 10 000 zł
Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Kościelny II. Kwota dotacji 10 000 zł
Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Rogotwórsk. Kwota dotacji 10 000 zł
Budowa placu zabaw w sołectwie Wrogocin. Kwota dotacji 10 000 zł
„MIAS Mazowsze 2020” jest kontynuacją poprzednich edycji i inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym czy inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez zebranie wiejskie lub radę sołecką.