INFORMACJA O WYŁOŻENIU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU


Data publikacji: 02.06.2020 o 14:33

      Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje, iż w dniu 01 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12 /pok. Nr 6/ został wyłożony do publicznego wglądu na okres 60 dni Projekt aneksu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, obrębu ewidencyjnego Brzechowo, gm. Drobin, na okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. – uwzględniający działki nr ewid. 5/3, 5/4, 8, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.), w celu zapoznania się z ich treścią. W terminie 30 dni od daty wyłożenia planów zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, które zostaną rozpatrzone przez Starostę Płockiego i rozstrzygnięte w formie decyzji administracyjnej.
Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.