Posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej , Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej w dniu 19.12.2019


Data publikacji: 16.12.2019 o 15:07

W dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 11.00
w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
1) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na terenie gminy Drobin na rok szkolny 2019/2020;
2) w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w  Cieszewie;
3) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w  Cieszewie wraz z oddziałem przedszkolnym;
4) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
5) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

-//Benedykt Olendrzyński


W dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Sławomir Sobociński


W dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 9.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XIV sesji rady Miejskiej w Drobinie:
1) zapoznanie radnych z:
– Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
– z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
– projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
2) zapoznanie radnych z:
– Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2020 r.;
– autopoprawką do uchwały Budżetowej na rok 2020;
– projektem Uchwały Budżetowej na rok 2020 Rady Miejskiej w Drobinie;
3) przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa
i Gospodarki Komunalnej

/-/ Ryszard Kanigowski

Załączniki