XV sesja Rady Miejskiej w Drobinie oraz posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu w dniu 30 grudnia 2019r. o godz 9.30


Data publikacji: 23.12.2019 o 13:42

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się   XV sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023
zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
– o samorządzie gminnym

Proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
– Nr XIII/2019 z 25 listopada
– Nr XIV/2019 z 05 grudnia.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
7. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
1) w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w  Cieszewie;
2) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w  Cieszewie wraz z oddziałem przedszkolnym;
3) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na terenie gminy Drobin na rok szkolny 2019/2020;
4) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
5) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020;
6) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020;
7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020;
8) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020;
9) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020;
10)  w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 września 2019 r. na Burmistrza Miasta i Gminy Drobin;
11) zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;
12) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.;
13) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie;
14) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie;
15) w sprawie opłaty targowej;
16) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania;
17) zapoznanie radnych z:
– Uchwałą Nr Pł.405.2019 z dnia 13.12.2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
– z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
18) zapoznanie radnych z:
– Uchwałą Nr Pł.406.2019 z dnia 13.12.2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej na 2020 r.;
– autopoprawką do uchwały Budżetowej na rok 2020;
Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 Rady Miejskiej w Drobinie.
9. Przyjęcie sprawozdań z działalności za rok 2019:
– Rady Miejskie w Drobinie;
– Komisji Planowania i Budżetu;
– Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej;
– Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej;
– Komisji Rewizyjnej;
– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
10.Zapoznanie z Protokołem Nr 4/2019 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w I połowie 2019 r.
11. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

 


W dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 9.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XV sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
1) zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.;
3) w sprawie opłaty targowej;
4) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania;
5) zapoznanie radnych z:
– Uchwałą Nr Pł.405.2019 z dnia 13.12.2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
– z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
6) zapoznanie radnych z:
– Uchwałą Nr Pł.406.2019 z dnia 13.12.2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej na 2020 r.;
– autopoprawką do uchwały Budżetowej na rok 2020;
Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020 Rady Miejskiej w Drobinie;
7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki