Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu


Data publikacji: 15.11.2023 o 13:30

W dniu 21 listopada 2023 r. o godz. 800

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady LXXI sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

    1) w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2034;

2) zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2023 rok;

     3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;

     4) w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2024;

     5) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok;

     6) w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2024 roku.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

 

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

 

 

Pobierz Projekty