VIII  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie w kadencji 2018-2023


Data publikacji: 21.06.2019 o 15:05

 

27 czerwca 2019 r. –  godz. 11.00

sala konferencyjna  Urzędu Miasta i Gminy Drobin

VIII  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie w kadencji 2018-2023

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej Nr VII/2019 z 09 maja 2019 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

 1. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 2. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
 3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
 4. Raport Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o stanie gminy za 2018 r.:

    1) debata nad raportem;

    2) podjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.

 1. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.

– podjęcie uchwały w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2018.

 1. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu.

– zapoznanie z Uchwałą Nr Pł.215.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobinie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2018;

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 219/1, 219/2, 426/19, 429/1 i 431/1 w Drobinie;

2) powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników;

3) ustanowienia godności „Honorowego Obywatelstwa Miasta Drobina” i medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania;

4) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w  przedszkolach i  punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin

5) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;

6) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;

7) w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2018;

8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku położonym w Drobinie przy ul. Rynek 24 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu;

9) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej przysługujących właścicielom wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w budynku usytuowanym na nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnym 40/1 i 40/2 położonej w Łęgu Probostwie;

10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjny 571/2, położonej w Drobinie na rzecz użytkownika wieczystego;

11) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin;

12) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

13) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty;

14) zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;

15) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Drobinie.
 2. Zapoznanie z Protokołem nr 2/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z kontroli inwestycji pn. ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt (Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie)” oraz z kontroli inwestycji pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” zrealizowanych w 2018 r. przez Urząd Miasta i Gminy w Drobinie.
 3. Oświadczenia i komunikaty.

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                      Rady Miejskiej w Drobinie

                                                      

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

 

Załączniki