XIII sesja Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 12:00


Data publikacji: 22.11.2019 o 15:04

              

W dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 12.00

w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się  XIII  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2018-2023

zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie Nr XII/2019 z dnia 31 października 2019 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

  1. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  2. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
  3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
  4. Głosowanie w sprawie obniżenia lub nie kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2020 roku.
  5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

1) zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;

2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.;

3) w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok;

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok;

5) w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020;

6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020;

7) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020;

8) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”;

9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kryskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w  Drobinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego  w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie;

10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie;

11)  zmieniająca Uchwałę Nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie;

12) zmieniająca Uchwałę  Nr 128/XX/04 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;

13) zmieniająca Uchwałę Nr III/37/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

14) w sprawie uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie  Miasta i Gminy Drobin;

15) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

16) w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

17) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

  1. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

 

 

                                                 

                                             Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Drobinie

                                           

 /-/Adam Zbigniew Kłosiński

 

 

 

 

Załączniki