XXVIII sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 23.04.2021 o 14:29

W dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się XXVIII sesja zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. w kadencji 2018-2023

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie Nr XXVII/2021 z 08 kwietnia 2021 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Drobin;
2) określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli;
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
4) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok.
7. Przyjęcie sprawozdań i informacji:
1) sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie;
2) sprawozdania z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny w 2020 r.;
3) sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin za rok 2020”;
4) informacji nt. realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” na lata 2018-2021 w 2020 r.
8. Oświadczenia i komunikaty.

Z uwagi na obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 512) informuję, że obrady sesji będzie można obejrzeć on-line w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 na kanale YouTube – wpisując XXVIII sesja Rady Miejskiej w Drobinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

Pokaż Materiały na sesję