XXXVII sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 22.10.2021 o 14:06

W dniu 28 października 2021 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Drobinie
zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym

Jednocześnie informuję, iż w związku z coraz większym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w miesiącu październiku – obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Drobinie odbędą się tylko z udziałem radnych Rady Miejskiej w Drobinie.
Obrady sesji można będzie obejrzeć on-line na kanale YouTube wpisując XXXVII sesja Rady Miejskiej w Drobinie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z 2 ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
– Nr XXXV z 09 września 2021 r.
– Nr XXXVI z 21 września 2021 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok;
3) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Drobin lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg;
4) pomnika przyrody Aleja Topolowa;
5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek gruntu o numerach ewidencyjnych 428/5 i 757 położonych w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym na rzecz dotychczasowego najemcy;
7) zmiany uchwały Nr XXV111/265/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Drobin.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
8. Zapoznanie z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w miesiącu lutym i kwietniu 2021 r.
9. Analiza oświadczeń majątkowych za 2020 r.:
1) radnych Rady Miejskiej w Drobinie ;
2) kierowników referatów, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin oraz osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną.
10. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

 

Pokaż  Materiały na sesję