Zaproszenie na LXXI Sesję Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 22.11.2023 o 12:57

W dniu  28 listopada 2023 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin 

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się  LXXI  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie

w kadencji 2018-2024

 zwołana

na podstawie art. 20 ust.1 ustawy  o samorządzie gminnym

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji:

    – Nr LXIX z 26 października 2023 r.

    – Nr LXX z 13 listopada 2023 r.

  1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  2. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  3. Wnioski i zapytania uczestników sesji oraz odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
  4. Podjęcie uchwał:

1) uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036;

2) uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok;

     3) uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;

     4) uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2024;

     5) uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok;

     6) uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2024 roku;

     7) uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXVII/482/2023 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie Miasta i Gminy Drobin;

       8) uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2024”. 

  1. Analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku.
  2. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

                                     

                                             Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Drobinie

                                           

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Pobierz Uchwały