Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw .


Data publikacji: 17.06.2021 o 13:59

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw –

dotyczy właścicieli i zarządców budynków.

 

Z dniem 1 stycznia 2021r. wszedł w życie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008r.                              o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 554) dotyczący obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw uruchamianych po tej dacie.

Na podstawie deklaracji powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.                           Będzie to aplikacja do gromadzenia i udostępniania informacji o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy oraz posłuży do rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia elektronicznie                       za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) lub papierowo do Wójta Gminy Radzanów deklaracji o:

 • źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,
 • źródłach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagających pozwoleń albo zgłoszeń wydawanych na podstawie przepisów tej ustawy, instalowanych na obszarze Gminy Radzanów.

Deklaracja musi zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach

(w przypadku zmiany tej informacji właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce i zakładają         12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc                   od 1 lipca 2021r., oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Niezłożenie deklaracji zgodnie z art.27h ust.1 w/w ustawy jest zagrożone karą grzywny.

Więcej szczegółowych informacji w zakresie nowych obowiązków można uzyskać                                w Referacie Infrastruktury pod nr tel. 23 679 80 33 wew. 38.

Przypominamy jednocześnie o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców.

W dniu 24 października 2017r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę                       Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń                   i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017r. poz. 9600) tzw. „uchwałę antysmogową” dla Mazowsza. Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Nowe przepisy obowiązują od 11 listopada 2017 roku.

Od dnia wejścia w życie uchwały, czyli od 11 listopada 2017r. można montować tylko kotły i kominki spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzeń Komisji UE):

 • ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe;
 • ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Od 1 lipca 2018r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%                        (np. mokrego drewna).

 

Ponadto uchwała wprowadza następujące regulacje:

 • od 1 stycznia 2023r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno                                 nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, czyli tzw. „kopciuchów”,
 • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3                         lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

 

DEKLARACJE  DOTYCZĄCE  ŹRÓDEŁ  CIEPŁA  I  ŹRÓDEŁ  SPALANIA  PALIW

Formularze  do  pobrania:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne