Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej


Data publikacji: 14.10.2021 o 10:22

W dniu 21 października 2021 r. o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się wspólne posiedzenie

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz

Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
  4. Stan bezpieczeństwa uczniów w szkołach.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Drobinie w następujących sprawach:

1) pomnika przyrody Aleja Topolowa;

2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek gruntu o numerach ewidencyjnych 428/5 i 757 położonych w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

3) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/217/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej;

4) zmiany uchwały Nr XXV111/265/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Drobin.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
  2. Sprawy różne
  3. Zakończenie posiedzenia.

 

    W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

–  zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu.

Przewodniczący Komisji:                                                                                      

 

 

Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa                                                               Oświaty, Zdrowia, Kultury 

  i Gospodarki Komunalnej                                                                                     i Opieki Społecznej

 

                                                                                     

     /-/ Krzysztof   Dąbkowski                                                                             /-/   Benedykt Olendrzyński