XI Sesja Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 26 września 2019r. o godz. 11.00


Data publikacji: 20.09.2019 o 10:59

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  – o samorządzie gminnym w dniu  26 września 2019 r. o godz. 11.00  w sali konferencyjnej

 Urzędu Miasta i Gminy Drobin, odbędzie się  XI  sesję  Rady  Miejskiej  w Drobinie

w kadencji 2018-2023

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej:

–  Nr VIII/2019 z 27 czerwca 2019 r.

–  Nr IX/2019 z 12 sierpnia 2019 r.

–  Nr X/2019 z 21 sierpnia 2019 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

  1. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  2. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
  3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Drobin;

2) zmiany uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Dobinie z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

3) zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;

4) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.;

5) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Sierpcu;

6) przedstawienie opinii Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników z dnia 12 września 2019 r. – podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023;

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cieśle oraz fragmentów obrębów Budkowo, Karsy i Kuchary Kryski;

8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 459/1 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek gruntu o numerach ewidencyjnych 428/5 i 757 położonych w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 38/2 położonej w miejscowości Rogotwórsk;

11) w sprawie  zmiany Uchwały Nr 146/XXIII/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17  lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli  ze specjalnego  funduszu  nagród za  ich osiągnięcia w zakresie pracy  dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji  innych  zadań statutowych szkoły.

 

 

  1. Zapoznanie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku w sprawie informacji z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie:

    – składanych przez radnych na zakończenie kadencji 2014-2018

    – składanych przez radnych na początek kadencji 2018- 2023.

  1. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

Przewodniczący   Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki