LII sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 09.11.2018 o 07:45

W dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 12.00

w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się LII  sesja Rady  Miejskiej  w Drobinie – ostatnia w kadencji 2014-2018

zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr L/2018 z dnia 28 września 2018 r. oraz Nr LI/2018 z 31 października 2018 r. z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
 7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych oraz uczestników sesji.
 8. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej:

1) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2019”;

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży  służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie;

3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty;

4) w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Drobin;

5) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

6) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty;

7) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Analiza oświadczeń majątkowych:

– dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin;

– radnych Rady Miejskiej w Drobinie.

 1. Uroczyste zakończenie kadencji 2014-2018:

      – wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie podsumowujące działalność Rady w kadencji 2014-2018.

 1. Oświadczenia i Komunikaty.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Marcin Fronczak

 

Załączniki:

uchwala-_program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_ 2019

 2. zmiana uchwały w sprawie diet

 uchwała opłaty

 uchwała wzór deklaracji

 uchwała metoda ustalenia opłaty

 3.odstapienie od żadania zwrotu bonifikaty

 4.regulamin – woda i ścieki

 7.Protokół z L sesji z 28 września

 8.Protokół z LI sesji z 31 października